ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  1. Τα στοιχεία της ταυτότητος του μονοπρόσωπου ιδιοκτήτη του κεφαλαίου /για την Μ ΕΠΕ/ ή τα στοιχεία από τις ταυτότητες των εταίρων /για την ΕΠΕ/.
  2. Πρέπει να επιλέξετε όνομα για την επιχείρηση σας.
  3. Πρέπει να γνωρίζετε την έδρα και τη διεύθυνση διοικήσεως του νομικού προσώπου.
  4. Να γνωρίζετε το αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης – τις βασικές δραστηριότητες με τις οποίες θα ασχοληθεί το νομικό πρόσωπο, και με τη δική μας βοήθεια θα συμπληρωθούν με δική σας επιλογή και άλλες δραστηριότητες στο αντικείμενο εργασιών σας. Δεν απαιτείται λεπτομερή αναφορά επειδή όλες οι εμπορικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια, καλύπτονται από τη φράση «καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν απαγορεύεται από τον νόμο». 
  5. Σε περίπτωση που οι Διαχειριστές είναι πάνω από έναν θα πρέπει να γνωρίζετε πως θα διοικείται η επιχείρηση – μόνο μαζί, μαζί και ξεχωριστά ή με άλλων τρόπο.
  6. Κατανομή των μεριδίων συμμετοχής /για την ΕΠΕ/ - ο κάθε έτερος τι μερίδιο του μετοχικού κεφαλαίου θα κατέχει.
  7. Πρέπει να γνωρίζεται ποιο θα είναι το ύψος του κεφαλαίου που θα καταθέσετε. Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου είναι 2 /δυο/ λέβα (περίπου 1 ευρώ).
  8. Συμβολαιογραφικά επικυρωμένο Υπόδειγμα υπογραφής του μονοπρόσωπου ιδιοκτήτη (για την Μ ΕΠΕ) ή του Διαχειριστή της εταιρείας (για την ΕΠΕ).
  9. Στο πρώτο στάδιο ετοιμάζουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το άνοιγμα του λογαριασμού συσσώρευσης κεφαλαίου στο όνομα της εταιρείας, τα οποία είναι τα ακόλουθα: Πρωτόκολλο – απόφαση και πράξη σύστασης (για την Μ/ΕΠΕ) ή Πρωτόκολλο της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και Εταιρική Σύμβαση (για την ΕΠΕ), Ερωτηματολόγιο της Τράπεζας για προέγκριση του λογαριασμού συσσώρευσης.
  10.  Μόλις ανοίξει ο λογαριασμός συσσώρευσης και κατατεθεί το κεφάλαιο, μαζί με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 9 οι δικηγόροι μας θα ξεκινήσουν τη διαδικασία εγγραφής της Εταιρείας σας στο Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας Καταχωρήσεων. 

 Το περιεχόμενο όλων των δικαιολογητικών που υπογράφετε θα συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Λίγα λόγια για εμάς

Η ΒΒΕΑ διαθέτει πολυετή πείρα και ένα εγκατεστημένο δίκτυο καταξιωμένων συνεργατών.

Εμπιστευτείτε κι εσείς την εταιρία μας τόσο για την επιχείρησή σας όσο και για τις σπουδές σας.

Νέα

11 Σεπτεμβρίου 2019
11 Σεπτεμβρίου 2019
11 Σεπτεμβρίου 2019

Επικοινωνία

Mala Planina 36

Floor 10, Appartment 56

Sofia

+359 87 8625102‬

info@bbea.eu